Informacje dla pracodawców

Podsumowanie konferencji

Spotkanie na temat profilaktyki chorób w miejscu pracy w województwie lubelskim

6 listopada 2019 roku wraz Lubelskim Klubem Biznesu zorganizowaliśmy konferencję pt.: Profilaktyka chorób – proste kroki do sukcesu przedsiębiorstwa i zbudowania zdrowego miejsca pracy. Spotkanie zostało objęte patronatem: Prezydenta Miasta Lublin, Wojewódzkiego Ośrodka Medycyny Pracy w Lublinie, Lubelskiego Związku Lekarzy Rodzinnych - Pracodawców oraz Centrum Medycznego Luxmed w Lublinie.

Podczas spotkania omówiono sytuację w województwie lubelskim. Według danych ZUS liczba dni absencji zawodowej w 2017 roku z tytułu choroby własnej osób ubezpieczonych wyniosła ponad 10 tys. dni i była wyższa w porównaniu z 2016 rokiem o blisko 500 dni. Przeciętny mieszkaniec lubelskiego przebywa na zwolnieniu lekarskim średnio ponad 12 dni.

W takcie konferencji dyskutowano na temat możliwości profilaktyki, poprawy stanu zdrowia i bezpieczeństwa pracowników. Eksperci mówiąc o priorytetach zwrócili szczególną uwagę na zakażenia wywołane przez kleszcze, bakterie meningokokowe i pneumokokowe. Nie zabrakło również informacji o prawach i obowiązkach pracodawców w tym zakresie, a także przykładów orzecznictwa. Przedstawiono badania dowodzące, że pracownicze programy profilaktyczne, w tym szczepienia, zwłaszcza w grupach ryzyka zawodowego, dają wymierne korzyści ekonomiczne wynikające ze skutecznej profilaktyki.

W trakcie spotkania uczestnicy otrzymali kompleksową wiedzę nie tylko na temat mechanizmów wdrażania działań prewencyjnych, korzyści płynących z wdrożeń programów zdrowotnych, od profilaktyki chorób zakaźnych po ergonomię w zakładach pracy, a także sposobów pozyskania finansowań przez pracodawców ze środków Unijnych.

Obowiązki pracodawcy wobec pracowników narażonych na czynniki biologiczne reguluje Rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 22 kwietnia 2005 r. w sprawie szkodliwych czynników biologicznych dla zdrowia
w środowisku pracy oraz ochrony zdrowia pracowników zawodowo narażonych na te czynniki.

 - W przypadku niedopełnienia obowiązku ochrony zdrowia Pracownik może żądać zwrotu kosztów leczenia, wyłożenia z góry kosztów potrzebnych na leczenie, zadośćuczynienia za krzywdę, przyznania renty czy też poniesienia kosztów przygotowania do innego zawodu. Dlatego pracodawca zobowiązany jest z należytą starannością podejmować niezbędne działania, zmniejszające do minimum ryzyko utraty życia lub uszczerbku na zdrowiu pracownikówuprzedził mec. Bartosz Fogel z kancelarii prawnej GFP Legal, ekspert projektu „Zdrowie Człowiek Profilaktyka”.

Częsta absencja spowodowana chorobą wymusza na pracodawcy nie tylko zmiany w organizacji pracy,
ale również generuje dla firmy dodatkowe koszty związane z organizacją zastępstwa. Jak pokazują liczne przykłady, profilaktyka w miejscu pracy – to inwestycja, nie koszt.

Ze względu na często ograniczone możliwości budżetowe pracodawców – decyzje dotyczące wdrożenia programów zdrowotnych nie są łatwe. Warto więc starać się o pozyskanie dodatkowych środków na finansowanie takich działań – taką możliwość daje Europejski Fundusz Społeczny.

- Jednym ze sposobów na finansowanie szczepień jako działań profilaktycznych są środki unijne. Obecna perspektywa finansowa 2014 - 2020 obejmuje swoim finansowaniem m.in. obszar zdrowia. Przykładowe działania w obszarze zdrowia, na które można uzyskać dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego to m.in: wdrożenie projektów profilaktycznych dotyczących chorób będących istotnym problemem zdrowotnym regionu, wdrożenie programów rehabilitacji medycznej ułatwiających powroty do pracy, wdrożenie programów ukierunkowanych na eliminowanie zdrowotnych czynników ryzyka w miejscu pracy. Pracodawcy samodzielnie lub przy współpracy z samorządami, organizacjami samorządowymi lub podmiotami leczniczymi mogą ubiegać się o środki na prowadzenie działań profilaktycznych wśród swoich pracowników. poinformowała Edyta Masłowska-Parafian, Ekspert ds. Funduszy Unijnych.

W spotkaniu udział wzięli przedstawiciele pracodawców, osoby zarządzające zasobami ludzkimi i osoby mające wpływ na kształtowanie polityki zdrowotnej w firmach i przedsiębiorstwach.Partnerzy:

Patronat medialny:

Projekt realizowany dzięki wsparciu: